Projecte d'Innovació


Analisi del context
El Centre està situat a la perifèria de Ciutadella. La majoria de l'alumnat prové dels nuclis urbanitzats de la zona nord de Ciutadella. La majoria de les famílies són de classe treballadora. La matricula actual del centre és de 231 alumnes distribuïts en dues etapes (Educació Infantil i Primària) amb 76 alumnes a Educació Infantil i 155 a Primària. La plantilla del centre és de 18 mestres, dels quals 14 són funcionaris de carrera amb plaça definitiva, 1 en comissió de serveis, 2 en fase de pràctiques d'oposicions i 1 interí. També comptam amb el suport d'una ATE a jornada complerta.
El centre està dividit en dos edificis, un per a cada etapa. Es disposa d'aules suficients per a la matrícula i la ràtio no supera els màxims establerts. Es disposa d'aula d'ordinadors, d'aula de suport i d'aula de música. Així com també d'una sala de professorat, i una sala per a l'APIMA. També d'un menjador, de despatxos per a direcció/secretaria i serveis comuns. No es disposa d'aula d'educació en llengua estrangera ni espais tancats per a la realització de l'educació física.

Equipaments disponibles. Ordinadors i instal·lacions
Tots les aules i despatxos del centre disposen de connexió a la Internet per banda ample. Hi ha fet el cablatge estructurat als dos edificis (infantil i primària) i la Conselleria ha instal·lat les antenes Wifi per a quan arribin els ordinadors ultraportatils. Aquesta wifi només serà accessible pels ordinadors amb sistema linux.

 • Aula d'ordinadors amb 14 màquines. Allà es troba també el RAC de connexions del centre i el quadre d'alimentació. També un escànner i una impressora.
 • Un ordinador a cada aula, menys en una (la que els cursos passats era la biblioteca).
 • Un ordinador per a cada un dels membres de l'Equip directiu
 • 3 PDIs, 3 projectors i 3 portàtils dels que lliurament poden disposar els membres del claustre prèvia reserva.
 • 1 PDI a l'aula de 5è i a 6è  amb el seu projector i ordinador en sistema operatiu LINUX
 • 2 equips d'àudio portàtil
 • 1 lector de CD portàtil per ordinadors
 • 2 consoles Nintendo DS
 • L'aula de suport, a més, disposa de 2 ordinadors per a les seves tasques de suport i tasques de programació i avaluació.
 • L'aula de suport disposa també d'impressora de raig de tinta exclusiva, ja que consideram que aquest equip maneja informació sensible i confidencial.
 • 1 ordinador a la sala de mestre
 • 2 fotocopiadores ubicades a la porteria. Aquestes fotocopiadores són accessibles mitjançant codi personal.
 • A la sala de l'Apima hi ha el servidor del centre.
 • El centre disposa també d'un servidor proxy per les antenes wifi, però encara no té una ubicació determinada
 • A la sala de mestre hi ha un punt d'accés inhalàmbric 
 • 60 ordinadors ultraportàtils amb sistema dual d'engegada (windows 7 i Linux 10.4)

Programari
La majoria del programari amb el que funciona el centre és amb llicència GPL (Mozilla Firefox, gimp, tuxpaint, Jclic, Mozilla Thunderbird...) distribuït per la Conselleria, proporcionat per altres entitats o descarregat d'Internet. Disposam de programari en suport CD en un armari a la sala d'ordinadors. Pràcticament tot el centre funciona sota llicència Windows XP i seguint les directrius que marca la Conselleria. Tret d'un ordinador (5è) que funciona amb Linux.
A més de tot l'equipament, el centre es comunica amb el claustre i les famílies (convocatòries de claustre i Consell Escolar, actes, informacions...) a través del correu electrònic. Algunes aules disposes de blog propi, així com també alguna especialitat.

Formació del professorat
Els coneixements tècnics sobre ordinadors són escassos entre la majoria del claustre, encara que alguns dels seus membres dominen la part tècnica. Serien un bon recurs per poder ajudar a la resta dels membres del claustre que no disposen d'aquesta formació. Existeix un coordinador de TICs des de fa 6 anys que dur a terme els projectes i propostes que arriben de la Conselleria, assessora l'Equip directiu i la resta del claustre. En quan a recursos si que hi ha més persones que disposen de coneixements suficients com, per exemple, crear i mantenir un blog d'aula, crear material amb aplicacions, usar aplicacions i la PDI.
Atenció a la diversitat
L'Equip de suport el componen 1 AL, 2 PT, 1 AD i 1 ATE. Atenen alls alumnes amb dis capacitats físiques, psíquiques o problemes de conducta. També atén alumnes en risc d'exclusió social. Aquesta atenció és dur a terme tant en l'aula ordinària com en l'aula de
suport, sempre en coordinació amb les tutores i tutors i especialistes.

Planejament i justificació de la formació

El centre disposa d'una programació de TICs realitzada fa uns quants anys que necessita ser revisada i actualitzada a la LOE. La LOE especifica unes competències digitals per l'alumnat, però el professorat també ha d'adquirir aquestes competències i destreses per poder aprofitar tot el potencial de les tecnologies per orientar a què tot l'alumnat adquireixi nous i millors coneixements. Hem de passar d'usar la tecnologia (TIC) per aplicar-la a l' aprenentatge i el coneixement (TAC). El Pla del centre hauria de marcar unes directrius clares per assegurar la competència digital de l'alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El pla TAC del centre hauria de potenciar la vessant educativa de les TIC i no només la part tècnica i s'hauria de focalitzar cap a què i com ha d'aprendre l'alumnat i en quina mesura la tecnologia ens ajuda en aquest propòsit.
El claustre del centre vol dur a terme un Projecte d'Innovació Pedagògica al llarg de 2 anys (com a mínim), amb 20 hores de formació cada curs. Per poder dur a terme el Pla TAC del centre es realitzarien 2 microtallers (Cuadernia i edició de vídeo digital a Linux), una ponència de Ramon Barlam sobre recursos educatius a la web 2.0 i, la resta d'hores de formació, es dedicarien a debatre, consensuar i marcar línies d'actuacions a nivell de claustre. S'ha de tenir en compte que és un projecte que es durà terme com a mínim durant dos anys i que podrà anant modificant-se en funció de les necessitats del claustre.
El Coordinador de TIC juntament amb la Cap d'Estudis seran les persones responsables de dur a terme aquest Pla.
S'ha de tenir en compte que durant el curs es lliurarà al centre la dotació de PDI per l'aula de 6è de Primària i 60 ultraportàtils per al 3r cicle.

Els darrers 3 anys al centre no s'ha realitzat cap activitat de formació en relació a les TICs. La formació l'ha realitzada cada mestre/a pel seu compte. Als cursos 05-06 i 06-07 el claustre es va formar (modalitat Seminari a centres) en TIC. Els títols dels Seminaris van ser “Competència en TIC” i “Les TIC al centre” respectivament

Objectius generals

 • Potenciar l'ús de la tecnologia com a eina de treball en el procés d'ensenyament i aprenentatge, emprant-la de forma activa per part de l'alumnat (àmbit tècnic).
 • Fomentar l'ús dels mitjans informàtics, facilitant l'accés a aquesta eina per part de l'alumnat com a mitjà de recolzament i reforç en els seus aprenentatges (àmbit pedagògic)
 • Afavorir la utilització dels mitjans informàtics per part del professorat en les seves tasques habituals del centre: programacions, memòries, circulars, normatives., activitats, etc (àmbit tècnic)
 • Dissenyar situacions d’aprenentatge amb les TIC (àmbit pedagògic i curricular).
 • Conèixer noves eines i les seves possibilitats educatives (àmbit tècnic).
 • Incorporar recursos, eines, coneixements,... a la pràctica diària (àmbit pedagògic).
 • Crear espais de recerca i difusió de recursos, eines, coneixements pràctics... (tecnològics, informàtics, d’Internet...) que facilitin la integració de les TIC en el desplegament curricular i contribueixin a la millora del procés d’ensenyança aprenentatge (àmbit pedagògic).
 • Revisar i adaptar de la programació general en TIC al nou curriculum per competències (àmbit curricular).
 • Iniciar el disseny de la pàgina web del centre(àmbit tècnic).
 • Avançar en l’ús de recursos tècnics del centre (àmbit tècnic)
 • Dinamitzar la comunicació centre-families usant les TICS: blogs i correu electrònic (àmbit tècnic i pedagògic). 
Objectius alumnat

 • Utilitzar programes i entorns que facilitin l'aprenentatge de les diferents àrees i que afavoreixin l'adquisició d'habilitats, destreses i coneixements dels mateixos.
 • Utilitzar la tecnologia com a mitjà d'investigació per ampliar coneixements i elaborar projectes o activitats de manera individual o en grup.
 • Utilitzar la tecnologia com a mitjà de creació, d'integració, de cooperació, de potenciació de valors socials i d'expressió d'idees de cada u.
Objectius professorat
 • Utilitzar les TIC com a mitjà de perfeccionament de l'activitat docent a través de la seva utilització, aprofitar la informació que d'elles se'n pugui treure per millorar el plantejament pedagògic a través de la seva utilització
 • Usar els ordinadors com a eina en la feina de cada dia i en les activitats d'aula (programacions, activitats, avaluacions, circulars... )
 • Afavorir la comunicació, ja sigui a través de foros, xats, intercanvis o blocs, entre el professorat, debatre sobre les TIC (dubtes, programari, programació d'activitats, creació de material, alternatives...)
 • Despertar la curiositat de l'alumnat ii donar-los pautes per accedir a la informació precisa. Potenciar el seu raonament i el seu coneixement.
Objectius de la comunitat educativa
 • Potenciar la comunicació amb la comunitat educativa i el seu entorn: informacions, pagines web, correu electrònic, processos de inscripció, convocatòries, divulgació de normativa, donar a conèixer el centre (PGA, PEC), potenciar la comunicació amb l'APIMA i difusió de la seva activitat.
 • Intensificar la utilització de les TIC amb la finalitat d'unificar els formats, potenciant el correu electrònic com a mitjà per contactar amb les famílies o senzillament com a mitjà de comunicació actiu i viu.
Totes les activitats es faran amb aplicacions amb llicència GPL o amb programari privatiu amb la corresponent llicència.
Activitats previstes
 • Implementació d'una biblioteca d'aula informatitzada a les aules de 2n i 3r cicle
 • Revisió de les programació de TACs per adaptar-la al nou curriculum per competències.
 • Creació de material relacionat amb les àrees curriculars per dur a terme amb les TIC
 • Implementació dels ordinadors i PDI a 3r cicle
 • Implementació del blog, la web 2.O i el correu electrònic com a eina d'organització, difusió de les tasques realitzades al centre, documentació, processos, convocatòries i comunicació amb les famílies.
 • Potenciació, difusió i accés al programari lliure emprat al centre com a eina per unificar els formats.
 • Coneixement de les diferents plataformes (Sistemes operatius) disponibles.

Continguts

 • Abies
 • Joomla
 • Cuadernia
 • Linux
 • Blogs (blogger)
 • Audacity
 • Altres recursos web 2.0 
 • Qualsevol aplicació amb llicència GPL que sigui útil pel desplegament del Pla.

Metodologia de treball
Sessions en gran grup alternades en sessions en cicle, intercicle, per especialitats o per interessos comuns amb la finalitat de:
 • Compartir i comentar experiències i coneixements.
 • Cercar, analitzar i valorar nous recursos.
 • Dissenyar activitat i comentar els resultats de la seva aplicació.
 • Conèixer les possibilitats de noves eines per introduir el seu ús a la pràctica diària d'una forma cada vegada més quotidiana.
 • Consensuar actuacions, línies de treball...

Seran indicadors d'avaluació:
 • Les sessions conjuntes d’exposició d’activitats i valoració de recursos.
 • L’ús de recursos utilitzats.
 • Els canvis que es produeixin en les pràctiques educatives.
 • Les actes de cada sessió.
 • Els acords i compromisos establerts.
 • La valoració final conjunta dels membres implicats.